Kamil Stoch: dziękuję za wszystko Panu Bogu!

635277935095343050

Dwa złote medale olimpijskie Kamila Stocha radują i podnoszą serca! Przy tej okazji warto przypomnieć, że nasz mistrz nigdy nie ukrywał swojej wary w Boga, a jak sam podkreślał w wywiadach, wiarę tę wy­niósł z domu, od ro­dzi­ców i dziad­ków. Choć starty w Pu­cha­rze Świata mu tego nie uła­twiają, w każdą nie­dzielę stara się uczest­ni­czyć we Mszy św. Je­śli nie jest to moż­liwe, wtedy po­zo­staje mo­dli­twa. Okazuje się, że zdobycie pierwszego olimpijskiego złota, również poprzedziła Msza św. Na pytanie dziennikarza zadane po konkursie: Czy byłeś w niedzielę w kościele?, padła krótka odpowiedź: Wczoraj byłem! Zobacz wypowiedź Kamila Stocha! Przeczytaj też jak mówi o swojej modlitwie i o tym kim był dla niego Jan Paweł II.

Nasz najlepszy skoczek nie tylko przyznaje, że jest osobą wierzącą, ale o swojej wierze mówi publicznie. Oto garść – pierwszych z brzegu -  cytatów:

Kiedy najczęściej zwraca się do Pana Boga?

Kiedy coś mi się nie udaje, wtedy od­daję się pod opie­kuń­cze skrzy­dła Pana Boga. Wiem wtedy, że jest przy mnie, czuję to. Mo­dlę się o to, by żad­nemu z za­wod­ni­ków nic się nie stało. Bym umiał cie­szyć się ze zwy­cię­stwa i god­nie przy­jął po­rażkę. Dzię­kuję za wszystko Panu Bogu, bo Jemu wszystko za­wdzię­czam”.

Kim był dla Ka­mila bł. Jan Pa­weł II?

„Ża­łuję, że nie spo­tka­łem się oso­bi­ście z Oj­cem Świę­tym. Jesz­cze nie­dawno nie do końca chyba ro­zu­mia­łem zna­cze­nie, ja­kie ma Jego na­uka. Do­piero póź­niej do­tarło do mnie bar­dzo ważne prze­sła­nie, ja­kie zo­sta­wił mło­dym lu­dziom: >>Mu­si­cie od sie­bie wy­ma­gać, na­wet, gdyby inni od was nie wymagali<”.

Gdzie tkwi przyczyna jego sukcesów?

„Dziś wiem, że nie osiągnąłbym tego co mi się udało, gdyby nie ciężka praca i pomoc Pana Boga”.

Jak odczytuje obecność Boga w swoim życiu?

„Nawet w dniu zawodów staram się znaleźć czas na wyjście do kościoła. W trudnych momentach wiem, że Bóg doświadcza mnie w ten sposób, bym się czegoś nauczył. Pokazuje mi drogę. Zawsze będę powtarzał, że dziękuję Bogu za trudne chwile, dzięki którym później mogę być lepszym”.

/Cytaty z portali: www.droga.com.pl, lodz.salezjanie.pl, www.wprzerwie.pl/

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>